Facebook

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017.
Cieľom Výzvy je predovšetkým  zvýšenie odborných kompetencií žiakov pri využívaní grafických programových systémov na základe požiadaviek trhu práce a aktuálnych potrieb odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách.  
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017 sa podáva prostredníctvom elektronického formulára za podmienok uvedených vo Výzve. Do elektronického formulára sprístupneného na webovom portáli http://vyzvy.iedu.sk/ sa dá prihlásiť prostredníctvom Riam Konta. Postup podávania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára (vrátane prípadnej registrácie do Riamu) je priblížený v používateľskom manuáli (v prílohe).   
                        
Konečný termín na odoslanie elektronických žiadostí ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je 2. jún 2017.
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-grafickych-systemov-v-odbornom-vzdelavani-a-priprave-na-rok-2017/