Facebook

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl

Oprávnení žiadateliaŽiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť. Vysoké školy môžu podať aj spoločnú žiadosť (podanie spoločnej a individuálnej žiadosti sa vylučuje).

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť spolu s projektom je potrebné podať do 30. júna 2015. Žiadosť sa generuje prostredníctvom portálu vysokých škôl. Rovnako formulár na vytvorenie projektu sa vypĺňa a podáva na portáli vysokých škôl. Elektronický formulár bude prístupný na vypĺňanie najneskôr od 31. mája 2015.

Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná suma 1 300 000 eur, z toho 700 tis eur vo forme kapitálových výdavkov.

Podporované témy rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov. V rámci výberu  projektov budú preferované projekty, ktoré:
o Debarierizujú akademické prostredie (osobitne v Bratislave)
o Zvyšujú efektívnosť  fungovania inštitúcie (napr. elektronizácia procesov)
o Zlepšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
o Majú širší záber (zabezpečujú rozvoj viacerých inštitúcií, celej inštitúcie, nie len jej časti)

Všeobecné podmienky

Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy ani jednému zo žiadateľov.
Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu, alebo zvýšením financovania z iných zdrojov vysokej školy.  Jednotlivé žiadosti o projekt sú hodnotené najmenej dvomi hodnotiteľmi.
Po uplynutí termínu na podanie projektu nie je možné vykonávať opravy v projektoch. Formálne nedostatky v projektoch budú negatívne zohľadnené pri hodnotení projektov. V prípade potreby si ministerstvo k projektom vybraným na financovanie vyžiada objasnenie projektu, ak to je potrebné na uzatvorenie zmluvy (napr. nejasnosti v rozpočte projektu, nekonkrétne ciele a pod.), prípadne konkrétne podmienky čerpania dotácie upraví v zmluve.
Súčasťou rozpočtu projektu je pätnásť percent z rozpočtu projektu na priame bežné výdavky určených na pokrytie nepriamych nákladov projektu a nepodlieha zúčtovaniu. V rozpočte projektu sa tak nerozpočtujú napr. náklady súvisiace s prevádzkou priestorov vysokej školy, náklady súvisiace s vedením účtovníctva, a pod.
V rámci tejto výzvy, nie je možné dotáciu rozpočtovanú na priame výdavky použiť na výdavky v rámci nasledujúcich kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: 632 - energie, voda a komunikácie, 634 - dopravné, 635 - rutinná a štandardná údržba,  636 - nájomné za nájom, 637 - služby (okrem podpoložiek 637 001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, 637 002 - konkurzy a súťaže, 637 003 - propagácia, reklama a inzercia, 637004 - všeobecné služby, 637 005 - špeciálne služby, 637 007 - cestovné náhrady, 637 011 - štúdie, expertízy, posudky),  640 - bežné transfery (okrem podpoložky 642036 - na štipendiá), 650 - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom.
Dotáciu na kapitálové výdavky je možné použiť výhradne na nasledujúce kategórie, položky a podpoložky  ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:
711 003 - nákup pozemkov a nehmotných aktív - softvéru
711 004 - nákup pozemkov a nehmotných aktív - licencií
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
717 002 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - rekonštrukcia a modernizácia
717 003 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718  - rekonštrukcia a modernizácia.

Dotáciu na rozvoj je možné použiť na úhradu nákladov, ktoré vzniknú od 1. júla 2015 do 31. decembra 2016. Vyúčtovanie projektu a záverečnú správu je potrebné doručiť do 31. januára 2017. Predĺženie realizácie projektu nebude možné. Záverečná správa a vyúčtovanie projektu sa podáva prostredníctvom portálu vysokých škôl.
Minimálna výška poskytnutej dotácie je 300 tis. eur.
Minimálna výška financovania projektu z iných zdrojov ako dotácia na projekt je 10 % celkového rozpočtu projektu. Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity uvedené v projekte. Úhrada nákladov na iné aktivity nesúvisiace s projektom nie je možná. Súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie budú aj merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré je potrebné dosiahnuť do skončenia projektu, ako aj postup krátenia dotácie, ak daná hodnota nebude preukázateľne dosiahnutá. Pri stanovení ukazovateľa sa bude vychádzať z merateľných ukazovateľov  a cieľových hodnôt uvedených v projekte a z odporúčaní hodnotiteľov.

Indikatívny časový harmonogram

01. jún 2015 - sprístupnenie elektronického formuláru
30. jún 2015  - termín na podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj
Júl - august  2015 - formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie