Facebook

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva 19.2 final (doc, 413 Kb, 145x)
Výzva 19.2 final (pdf, 617.74 Kb, 67x)
Príloha č. 1 k výzve: Formulár Projektový zámer v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (docx, 548.32 Kb, 69x)
Príloha č. 1 k výzve: Formulár Projektový zámer v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (pdf, 196.16 Kb, 15x)
Príloha č. 2 k výzve: Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.2 (docx, 138.44 Kb, 50x)
Príloha č. 2 k výzve: Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.2 (pdf, 357.5 Kb, 28x)
Príloha č. 3 k výzve: Čestné vyhlásenie žiadateľa (docx, 22.44 Kb, 26x)
Príloha č. 3 k výzve: Čestné vyhlásenie žiadateľa (pdf, 108.88 Kb, 11x)
Príloha č. 4 k výzve: Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu (docx, 24.56 Kb, 23x)
Príloha č. 4 k výzve: Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu (pdf, 94.07 Kb, 10x)
Príloha č. 5 k výzve: Predbežná informácia pre žiadateľov v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (docx, 18.65 Kb, 32x)
Príloha č. 5 k výzve: Predbežná informácia pre žiadateľov v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (pdf, 103.14 Kb, 17x)
Príloha č. 6 k výzve: Právna forma – záväzný číselník (docx, 20.4 Kb, 27x)
Príloha č. 6 k výzve: Právna forma – záväzný číselník (pdf, 89.68 Kb, 10x)
Príloha č. 1 k príručke: Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD (docx, 93.82 Kb, 47x)
Príloha č. 1 k príručke: Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD (pdf, 381 Kb, 16x)
Príloha č. 2 k príručke: Všeobecné podmienky poskytnutie príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 (docx, 492.22 Kb, 30x)
Príloha č. 2 k príručke: Všeobecné podmienky poskytnutie príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 (pdf, 1019.38 Kb, 14x)
Príloha č. 3 k príručke: Kritéria pre výber projektov – hodnotiace kritéria pre hodnotenie o NFP v rámci IROP prioritná os 5 (docx, 30.67 Kb, 27x)
Príloha č. 3 k príručke: Kritéria pre výber projektov – hodnotiace kritéria pre hodnotenie o NFP v rámci IROP prioritná os 5 (pdf, 96.19 Kb, 12x)
Príloha č. 4 k príručke: Späťvzatie projektového zámeru (doc, 51 Kb, 23x)
Príloha č. 4 k príručke: Späťvzatie projektového zámeru (pdf, 83.87 Kb, 7x)
Príloha č. 1 k Metodickému pokynu: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS (docx, 14.97 Kb, 25x)
Príloha č. 1 k Metodickému pokynu: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS (pdf, 107.41 Kb, 13x)
Príloha č. 2 k Metodickému pokynu: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS (docx, 14.21 Kb, 23x)
Príloha č. 2 k Metodickému pokynu: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS (pdf, 75.17 Kb, 10x)
Príloha č. 3 k Metodickému pokynu: Zoznam členov MAS podľa sektorov (okrem obcí) (docx, 14.26 Kb, 26x)
Príloha č. 3 k Metodickému pokynu: Zoznam členov MAS podľa sektorov (okrem obcí) (pdf, 104.94 Kb, 14x)
Príloha č. 4 k Metodickému pokynu: Oprávnené opatrenia PRV v rámci stratégie CLLD (xlsx, 44.61 Kb, 40x)
Príloha č. 4 k Metodickému pokynu: Oprávnené opatrenia PRV v rámci stratégie CLLD (pdf, 116.07 Kb, 16x)
Príloha č. 5 k Metodickému pokynu: Zásady oprávnenosti projektov na základe stratégie CLLD spolufinancovaných z IROP (docx, 60.62 Kb, 26x)
Príloha č. 5 k Metodickému pokynu: Zásady oprávnenosti projektov na základe stratégie CLLD spolufinancovaných z IROP (pdf, 288.72 Kb, 17x)