Facebook

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s  Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Oprávnení žiadatelia:

- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy

- samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia

- mimovládna organizácia

- nezisková organizácia

- občianske združenie

- záujmové združenie právnických osôb

- nadácia

- medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR

- vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia

 

Typy podporovaných aktivít:

1. Vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí

2. Vzdelávanie pracovníkov národných/regionálnych/ miestnych autorít v oblasti príslušnej legislatívy a poskytovania služieb štátnym príslušníkom tretích krajín, a zvyšovanie ich multikultúrnych zručností
3. Organizácia podujatí, seminárov alebo workshopov pre pracovníkov národných/regionálnych/miestnych autorít za účelom vzdelávania, poskytovania informácií a zdieľania dobrej praxe v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na národnej/regionálnej/ miestnej úrovni

4. Vytvorenie informačných materiálov, ktoré budú používané na úrovni samospráv, miest a obcí pri poskytovaní služieb štátnym príslušníkom tretích krajín

 

Minimálna výška grantu pre projekt je 20 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí: 2.6.2017

Viac info: TU