Facebook

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 14.3.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

     

Prioritná os 4:  Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita: 4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ: 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2016-2

 Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Vyzva SC 4 2 1 IROP (docx, 158.83 Kb, 208x)
Priloha č. 1 - Formulár žiadosti o NFP 4.2.1. (docx, 107.81 Kb, 29x)
Príloha č. 2 - Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 4.2.1. (docx, 115.43 Kb, 33x)
Príloha č. 3 - Formuláre k ŽoNFP 4.2.1 (zip, 353.25 Kb, 18x)
Príloha č. 4 - Príručka pre žiadateľa (zip, 625.11 Kb, 18x)
Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov 4.2.1 (docx, 97.99 Kb, 19x)
Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov 4.2.1 (docx, 99.64 Kb, 24x)
Príloha č. 7 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v zmysle čl. 13 č. 1302_2008 (docx, 82.69 Kb, 19x)
Priloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inymi programami (docx, 87.83 Kb, 6x)
Príloha č. 9 - Kritériá výberu projektov 4.2.1 (docx, 105.54 Kb, 23x)
Príloha č. 10 - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - všeobecný vzor CKO (zip, 1.2 Mb, 7x)
Príloha č. 11 - Podmienka pre prevádzkové a koncesné zmluvy 4.2.1 (docx, 86.85 Kb, 7x)
Príloha č. 12 - Metodika pre vypracovanie financnej analyzy projektu (zip, 250.75 Kb, 8x)
Kompletná dokumentácia k výzve IROP-PO4-SC421-2016-2 (zip, 3.23 Mb, 26x)