Facebook

VÝZVA na predkladanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo výzvy:  9/PRV/2015

 

Pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.7.2015

Dátum uzavretia výzvy:  8.1.2016