Facebook

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu

Dňa 4 mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“

Podrobné informacie sa nachádzajú v záložke Výzvy – Výzva na predkladanie žiadostí