Facebook

Výzva na predkladanie ŽoNFP- škôlky

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky

28-01-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný programvyhlasuje dňa 28.1.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu


Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:         2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:                2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy:                      IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1
 
Ilustračné foto: TASR


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 (docx, 182.1 Kb, 261x)
Priloha č. 1 - Formulár žiadosti o NFP 2.2.1. (docx, 124.02 Kb, 52x)
Priloha č. 2 - Zoznam povinnych príloh žiadostí 2.2.1 (docx, 140.5 Kb, 63x)
Priloha č. 3 - Formuláre k ŽoNFP 2.2.1. (rar, 491 Kb, 29x)
Príloha č. 4 - Príručka pre žiadateľa (rar, 624.32 Kb, 48x)
Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov 2.2.1 (docx, 100.61 Kb, 35x)
Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov 2.2.1. (docx, 108.83 Kb, 52x)
Príloha č. 7 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v zmysle čl. 13 č. 1302_2008 2.2.1. (docx, 95.76 Kb, 25x)
Príloha č. 8 - Identifikácia oblastí podpory so synergickým a komplementárnym účinkom 2.2.1. (docx, 100.46 Kb, 26x)
Príloha č. 9 - Kritériá pre výber projektov 2.2.1. (docx, 55.98 Kb, 46x)
príloha č. 10 - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - všeobecný vzor CKO (rar, 1.02 Mb, 20x)
Príloha č. 11 - Informácia o inkluzívnom vzdelávaní 2.2.1. (docx, 99.84 Kb, 27x)
Príloha č. 12 - Princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie 2.2.1. (docx, 100.75 Kb, 27x)
Kompletná dokumentácia k výzve IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 (rar, 3.06 Mb, 63x)