Facebook

Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 zverejňuje nasledujúcu výzvu (ďalej len „výzva") na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvoja právnického vzdelávania.
Oprávnení žiadateliaŽiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy, ktoré uskutočňujú študijné programy v študijnom odbore právo.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do 31. marca 2016. Súčasťou žiadosti je vyplnený formulár, ktorý je uvedený v prílohe tejto výzvy. Žiadosť sa adresuje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor vysokoškolského vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Vyplnený formulár sa zasiela aj prostredníctvom elektronickej formy vo formáte rtf (rich text format) spolu so žiadosťou na adresu odbor.vsv@minedu.sk.

Alokovaná suma

Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je štyristo tisíc eur. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov.

Podporované témy rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy pri zabezpečení rozvoja a skvalitňovania právnického vzdelávania na právnických fakultách, podporiť právne klinické vzdelávanie, interaktívne a reflektívne metódy vzdelávania, zvýšiť praktické zručnosti a kompetencie absolventov študijného odboru právo a tiež posilniť ich hodnotovú orientáciu v súlade s profesijnou etikou.

Všeobecné podmienky

Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom vysokej školy. Vysoká škola môže požiadať o dotáciu v maximálnej výške 150 tisíc eur. Ministerstvo posúdi, či podané žiadosti spĺňajú podmienky výzvy. Ministerstvo zostaví komisiu, ktorá bude hodnotiť zaslané žiadosti o dotáciu podľa zverejnených kritérií hodnotenia, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. Dotáciu je možné poskytnúť len na účel definovaný touto výzvou. Pri hodnotení žiadosti sa berú do úvahy navrhnuté aktivity a ich vplyv na skvalitnenie štúdia práva, resp. plán aktivít pracoviska, ktoré má byť financované z dotácie, personálne zabezpečenie a plánovaný počet zapojených študentov. Dotáciu je možné použiť do 31. decembra 2016. Vyúčtovanie výdavkov krytých dotáciou a záverečnú správu je potrebné doručiť do 31. januára 2017. Predĺženie termínu čerpania dotácie nebude možné. Podrobnosti upraví dotačná zmluva.
Dotáciu nie je možné použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. Dotáciu nie je možné použiť na výdavky, ktoré sú z pohľadu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v položke 640.

Indikatívny časový harmonogram

31. marec 2016 - termín na doručenie žiadosti o dotáciu

• 1. až 11. apríl 2016 - kontrola a vyhodnotenie žiadostí

 

• do 15. apríla 2016 - rozhodnutie o poskytnutí / neposkytnutí dotácie

Požadované prílohy k žiadosti

Žiadateľ vyplní formulár, ktorý je prílohou k tejto výzve. Vo formulári uvedie okrem iného odkaz na dlhodobý zámer vysokej školy alebo fakulty a citát z dlhodobého zámeru, ktorý sa vzťahuje k téme výzvy, plán aktivít na rok 2016, rozpočet plánovaných aktivít, plánovaný počet zapojených študentov a personálne zabezpečenie.

Kritériá hodnotenia

0 - 15 Personálne zabezpečenie: Hodnotí sa veľkosť, štruktúra a kvalifikovanosť tímu s ohľadom na plánované aktivity, predchádzajúca profilácia na problematiku  (počet vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovníkov, expertov z praxe).
0 -  15 Konzistentnosť projektu: Hodnotí sa, či projekt (plán) podporuje dosiahnutie cieľov výzvy, vhodnosť vybraných aktivít, efektívnosť personálneho a materiálneho zabezpečenia, komentár k rozpočtu a vysvetlenie účelu použitia dotácie, efektívnosť rozpočtu. Hodnotí sa vhodné stanovenie merateľných ukazovateľov úspešnosti pracoviska.
0 - 20 Plánovaný počet zapojených študentov: Hodnotí sa predpokladaný počet študentov, ktorí budú vzdelávaní v rámci projektu financovaného touto výzvou. Hodnotiť sa bude tiež plánovaný rozsah ich zapojenia (počet hodín, spôsob vzdelávania). Vyššie hodnotenie získajú projekty s vyšším zapojením študentov.
0 - 10 Udržateľnosť aktivít : Hodnotí sa potenciál žiadateľa zabezpečiť nadväzujúce aktivity a pokračovanie fungovania pracoviska aj po období, ktoré bude podporené dotáciou, hodnotí sa tiež využitie pre slovenský vzdelávací systém.
0 - 5 Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy alebo fakulty - hodnotí sa nadväznosť projektu, resp. plánu aktivít pracoviska na dlhodobý zámer vysokej školy alebo fakulty.
0 - 5  Spoluúčasť:  Hodnotí sa, aký podiel nákladov aktivít projektu bude riešiteľ financovať z iných zdrojov ako z dotácie na rozvojový projekt.

Záverečné ustanovenia

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy žiadnemu zo žiadateľov, ako aj poskytnúť dotácie v celkovo nižšej sume ako je uvedená alokovaná suma, ako aj poskytnúť nižšiu dotáciu ako požaduje žiadateľ. Projekty, ktoré nesplnia základné podmienky (napr. nesplnenie požiadaviek na žiadateľa, prekročenie výšky dotácie vyčlenenej na jednu VŠ, neskoré doručenie a pod.) budú zamietnuté bez hodnotenia. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti, výsledok hodnotenia žiadostí a zoznam poskytnutých dotácií. V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk.

Schválené v Bratislave, dňa 29. februára 2016

[Súbor typu rtf]  Formulár k žiadosti o dotáciu 124.78 kB