Facebook

Výzva na rozvojové projekty - všeobecná


 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo. Tento dokument určuje podrobnosti k podávaniu projektov, termín na ich podávanie a spôsob výberu projektov, ktoré budú financované.

Oprávnení žiadatelia verejné vysoké školy
Termín na predkladanie žiadostí Žiadosť je potrebné doručiť do 09. decembra 2016.  (rozhodujúce je doručenie do podateľne ministerstva alebo na sekciu vysokých škôl).
Spôsob predkladania žiadosti Žiadosť sa podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava, resp. formou elektronického podania. Príloha k žiadosti (samotný projekt) sa predkladá výhradne elektronicky prostredníctvom portálu vysokých škôl (http://projekty.portalvs.sk). Formulár bude sprístupnený najneskôr od 28.11.2016.
Náležitosti žiadosti Žiadosť podáva štatutárny orgán vysokej školy. Žiadosť je generovaná prostredníctvom portálu vysokých škôl.
Náležitosti projektu Projekt sa zostavuje v elektronickej forme vyplnením jednotlivých textových polí určeného formulára.
Obmedzenie na podávanie projektov Vysoká škola môže podať v rámci tejto výzvy len jednu žiadosť.
Možnosť podávania spoločných projektov Podávanie spoločných projektov viacerých vysokých škôl sa nepodporuje.
Spôsob hodnotenia a výberu projektov Každý návrh projektu vyhodnotia najmenej dvaja posudzovatelia. Projekty, ktoré splnia podmienky financovania budú vybrané na financovanie.
Zmeny v projekte Ministerstvo si vyhradzuje právo obmedziť financovanie projektu len na vybrané aktivity, či poskytnúť nižšiu ako požadovanú výšku dotácie.
Záväznosť projektu Za účelom financovania projektu ministerstvo uzatvorí s vysokými školami zmluvu o poskytnutí dotácie. Súčasťou zmluvy budú aj ciele a časový rámec na ich dosiahnutie. Ministerstvo bude oprávnené vyžadovať vrátenie dotácie alebo jej časti v prípade, že uskutočnením projektu nebudú naplnené jeho ciele alebo nebudú realizované aktivity projektu.
Obmedzenie na financovanie Maximálna výška dotácie, o ktorú môže vysoká škola žiadať, sa uvádza v prílohe výzvy.
 
Ak sa nedohodne v zmluve o dotácií inak, je možné financovať len náklady žiadateľa, ktoré vznikli najskôr 01.01.2017.
 
Vysoká škola môže navýšiť jednotlivé položky v rozpočte o 10 % z kalkulovaných výdavkov v podanej žiadosti financovaných z dotácie, ak si to vyžaduje realizácia projektu, znížením výdavkov na ostatné položky. Prípadnú potrebu vyššieho navýšenia niektorej položky je možné vykonať len z iných zdrojov ako je dotácia na projekt. Financovanie nových položiek, ktoré neboli predmetom projektu je možné len z iných zdrojov ako dotácie poskytnutej na projekt.
 
Zmluva môže vyžadovať vrátenie časti dotácie do 30.11.2017 ministerstvu, ak s ohľadom na priebeh realizácie projektu nie je predpoklad použitia dotácie na úhradu nákladov vzniknutých v roku 2017 (po zohľadnení trvania projektu).
Časové obmedzenie Vysoká škola môže trvanie projektu nastaviť na 12 až 36 mesiacov. V prípade trvania implementácie projektu nad 12 mesiacov môže byť vysoká škola vylúčená z podania žiadosti v obdobnej výzve so začiatkom realizácie rozvojového projektu od januára 2018.
Správa o projekte a ukončenie projektu Podrobnosti o podávaní priebežných správ budú súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie. V každom podporenom projekte bude potrebné predložiť záverečnú správu vrátane vyúčtovania finančných prostriedkov s preukázaním  dosiahnutých cieľov. Vyúčtovanie projektu a doručenie záverečnej správy je potrebné zabezpečiť do jedného mesiaca od skončenia projektu. Priebežné správy je potrebné podávať najmenej na konci kalendárneho roka, ak projekt pokračuje v ďalšom kalendárnom roku.
Iné predkladané listiny Nevyžadujú sa.

 

Formulár na podanie projektu je sprístupnený prostredníctvom portálu vysokých škôl. Formulár sa nepredkladá, ale sa vypĺňa prostredníctvom určeného portálu. Cieľom poskytnutých informácií je vysvetliť ako predložený projekt zabezpečí naplnenie zámerov vysokej školy a objasniť tvorbu rozpočtu.
Kritériá hodnotenia
Žiadosti verejných vysokých škôl vyhodnotia dvaja posudzovatelia určení ministerstvom. V prípade, že sa nezhodnú v splnení niektorého kritéria, žiadosť bude posúdená dodatočným tretím posudzovateľom a o splnení daného kritéria rozhodne názor dvoch hodnotiteľov. Projekt nebude financovaný, ak niektoré z nasledujúcich kritérií bude vyhodnotené ako nesplnené:
 

Základné kritériá (splnené/nesplnené)

Vysoká škola podala projekt v určenom termíne a určeným spôsobom
Požadovaná dotácia na projekt zodpovedá určeným limitom
Aktivity projektu vychádzajú z dlhodobého zámeru vysokej školy a podporujú jeho napĺňanie a vysoká škola to v podanom projekte vysvetlila
Projekt podporuje realizáciu dlhodobého zámeru ministerstva a vysoká škola v podanom projekte vysvetlila ako
Žiadosť podala verejná vysoká škola
Vysoká škola podala len jednu žiadosť


Posudzovatelia hodnotia podané žiadosti aj podľa nasledujúcich kvalitatívnych kritérií. Kritériá sú hodnotené ako splnené, prevažne splnené alebo nesplnené. Ak sú najmenej dve kvalitatívne kritériá vyhodnotené ako nesplnené, projekt podporený nebude. Ak je niektoré kvalitatívne kritérium vyhodnotené ako nesplnené alebo prevažne splnené, môže byť ako podmienka poskytnutia dotácie uplatnenie dodatočných podmienok na podporu projektu (obmedzenie financovania aktivity z dotácie, vypustenie aktivity ako nesúvisiacej/nedostatočne pripravenej, úprava harmonogramu a pod.). 
 

Kvalitatívne kritériá (splnené / prevažne splnené / nesplnené)

Rozpočet projektu je konzistentný a kalkulácia jednotlivých výdavkov je zrozumiteľná a relevantná
Aktivity projektu sú jasne vymedzené, majú relevantné ciele a výstupy a je predpoklad, že vo vymedzenom čase na aktivitu ich je možné naplniť
Personálne zabezpečenie realizácie projektu je dostatočné a vytvára predpoklady na úspešnú realizáciu projektu; súčasne personálna matica je optimálna a neobsahuje irelevantné pozície
Zámer a aktivity sú prevažne systémového charakteru (rozvojový charakter je jasne preukázaný)
Uvedené ciele a výstupy jednotlivých aktivít sú dostatočne ambiciózne s ohľadom na kalkulované náklady na ich dosiahnutie

Príloha k výzve 201.11 kB
Vzor formulára 452.23 kB