Facebook

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Viac si o výzve prečítate tu.

Dokumenty potrebné na zapojenie sa do výzvy:

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Čestné vyhlásenie o expertoch
Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov
Čestné vyhlásenie subjektu verejnej správy
Formulár: Projektový zámer
Formulár: Všeobecné informácie o MNO
Formulár: Špecifikácia MNO
Indikatívny rozpočet

Tešíme sa na spoluprácu!