Facebook

Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 2.8.2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku ( nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku ( nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.), a to za účelom realizácie inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu ( s možným doplnením o organizačnú inováciu). Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. K uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Úplné znenie výzvy  a prílohy sú dostupné na stránke  www.opvai.sk .

Kontakt:

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať: 

tel.: +421 /2 58 248 343 , e-mail: opvai@siea.gov.sk

v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od : 9.00 - 12.00

utorok v čase od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 15.00