Facebook

Výzvy na predkladanie ŽoNFP z IROP

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22-12-2016
č.IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22-12-2016
č.IROP-PO2-SC222-2016-13

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

21-12-2016
č.IROP-PO1-SC122-2016-15