Facebook

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska

Projekt je zameraný na spoločné aktivity v oblasti odpadového hospodárstva obcí s cieľom dosiahnuť rozvoja vzájomnej spolupráce municipalít, zdieľania skúseností a šírenia osvety vo vzťahu k triedeniu odpadov a životnému prostrediu.

Projekt bude prebiehať na území Zlínského a Trenčianskeho kraja v zapojených obciach. Ciele projektu budú dosiahnuté sadou vzájomne previazaných aktivit, ktoré sú logicky usporiadané a nadväzujú na seba.

Pre realizáciu projektu bude zakúpené nevyhnutné vybavenie v podobe:
- smart košov,
- kontejnerov na triedený odpad
- informačného systému pre evidenciu triedenia.

Toto vybavenie bude zapožičané do zapojených obcí na českej a slovenskej strane tak, aby si miestne samosprávy mohli vyskúšať moderné prvky, ktoré pomáhajú v odpadovom hospodárstve a ktoré môžu motivovať ako obce, tak občanov k zlepšeniu prístupu k triedeniu a teda k životnému prostrediu. Ciele projektu budú taktiež podporené spoločnými informačnými materiálmi a zdieľaním skúseností medzi oboma partnermi projektu.

Projekt spoločne realizujú Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a Regionálna rozvojová agentúra Púchov. Spolupráca týchto partnerov je už pevne ukotvená a to najmä vďaka spoločným realizáciám predchádzajúcich úspešných projektov ako napr. „Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí“ spolufinancovaný z prostriedkov EU.


Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 128 507,00 EUR
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku z EÚ:  109 230,95 EUR