Facebook

Aktuálne výzvy

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 12.06.2015 Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.2)

Výzva včelie produkty

Výzva včelie produkty 10.06.2015 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2015/ 2016

III. výzva Fondu pre MVO otvorená

III. výzva Fondu pre MVO otvorená 20.05.2015 Otvárame tretiu grantovú výzvu Fondu pre mimovládne organizácie. Aktuálna výzva sa zameriava na menšie lokálne iniciatívy s priamym dopadom na miestne komunity. Celkovo do regiónov rozdelí 233.197 EUR.

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl 13.05.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.

Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 05.05.2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 30. 04. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl 04.05.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.

Priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015

Priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015 01.05.2015 Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015

Modernizácia fariem

Modernizácia fariem 20.04.2015 Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem.

URBACT III 1. výzva – Siete pre akčné plánovanie

URBACT III 1. výzva – Siete pre akčné plánovanie 30.03.2015 Výzva na predkladanie návrhov Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu až 20 sietí pre akčné plánovanie je OTVORENÁ. Cieľom sietí pre akčné plánovanie je zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných mestských politík a, čo je ešte dôležitejšie, posilniť kapacitu na tvorbu integrovaných stratégií udržateľného mestského rozvoja.

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015 23.03.2015 Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia