Facebook

Aktuálne výzvy

Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 20.03.2015 Výzva OPVaV-2015/1.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks 16.03.2015 Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk

Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk 09.03.2015 Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca 24.02.2015 Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov.

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ 16.02.2015 Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015

Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa

Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa 12.02.2015 12.2.2015 program Interreg Central Europe otvoril svoju prvú výzvu.

Výzva pre všeobecné a špecializované nemocnice

Výzva pre všeobecné a špecializované nemocnice 09.02.2015 Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5".

Granty nadácie J&T

Granty nadácie J&T 29.01.2015 Grant na kúpu osobných motorových vozidiel Grant pre právnické osoby v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom

Podpora vývoja európskych videohier

Podpora vývoja európskych videohier 20.01.2015 Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.

Pohoda za mestom

Pohoda za mestom 12.01.2015 Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy funkčné a priestorové možnosti, aspekty bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov.